Skip links

Privatlivspolitik

Specialister i ryg-, led- og bindevævssygdomme

Nordic Specialhospital

Registrering af Persondata hos Nordic Specialhospital

Offentliggørelsesdato: 19. januar 2023

Persondatapolitik

1.1 Når du er kunde hos Nordic Specialhospital, registrerer vi personlige oplysninger om dig, som er knyttet til vores samarbejde. Vi respekterer fuldt ud ønsker om fortrolighed af personlige oplysninger, som vi registrerer, og vi er opmærksomme på behovet for passende beskyttelse og korrekt behandling af alle personlige data, som vi modtager og registrerer. Behandling af personoplysninger sker altid i henhold til Persondataforordningen, Bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler, Bekendtgørelsen om kosmetisk behandling og Bogføringsloven. Vilkårene for vores behandling af personoplysninger og dine personlige rettigheder i den forbindelse er beskrevet nærmere i denne informationsskrivelse.

Formål

2.1 Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at administrere alle forhold vedrørende din undersøgelse og eventuel behandling hos os og dermed opfylde vores lovgivningsmæssige forpligtelser til registrering, journalisering og regnskabsmæssig behandling.

2.2 Vi bruger ikke dine personoplysninger til andre formål. Ansatte hos Nordic Specialhospital er bundet af tavshedspligt, og oplysninger videregives ikke, medmindre du har givet dit specifikke samtykke eller det kræves af anden lovgivning.

Kategorier af personoplysninger, vi indsamler

3.1 Som en del af administrationen af vores samarbejde behandler vi følgende kategorier af persondata om dig:

a) Almindelige personoplysninger. Disse omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse til identifikation og mulig fakturering.
b) Andre almindelige personoplysninger, som behandles som fortrolige oplysninger, er f.eks. CPR-nummer til identifikation og mulig fakturering samt oplysninger om social status, hvis det er relevant for den nuværende patientbehandling.
c) Kontaktoplysninger til dine nærmeste pårørende eller en anden kontaktperson, du har informeret os om.
d) Følsomme personoplysninger om din helbredstilstand, herunder henvisningsårsag, dispositioner, tidligere og nuværende sygdomsforløb, andre relevante lidelser, KRAM (kost, rygning, alkohol, motion), faktorer, undersøgelsesresultater (f.eks. MR, røntgen, ultralyd, CT-scanning, EMG, diagnoser, behandlinger og herunder SKS-koder, fælles medicinkort, blodprøvesvar, patologisvar og den konsultation, pleje, operation og medicinering, vi yder dig.
e) Andre følsomme oplysninger kan også blive registreret, såsom etnicitet og seksualitet. Disse oplysninger vil dog kun blive registreret, hvis det har betydning for den helbredsmæssige behandling, vi yder dig.

3.2 De indsamlede data vil typisk stamme fra dig selv, registreringer foretaget af vores eget sundheds- og regnskabsfagligt personale samt fra eksterne kilder, til hvem du har givet samtykke til videregivelse af data til os.

Behandling af indsamlede data

4.1 De indsamlede og registrerede persondata om dig anvendes til:

a) Fakturering
b) Patientbehandling/udredning
c) Statistikker
d) Lovpligtig indberetning

4.2 Dine persondata anvendes ikke til automatiske afgørelser eller profilering.

Dine rettigheder

5.1 I henhold til Persondataforordningen har du en række rettigheder, som vi skal respektere og oplyse dig om.

a) Formålene med behandlingen af dine personoplysninger
b) Kategorierne af personoplysninger
c) Modtagere eller kategorier af modtagere
d) Modtager i tredjelande, herunder internationale organisationer
e) Opbevaring af personoplysningerne
f) Hvor dine personoplysninger stammer fra
g) Automatiske afgørelser, herunder profilering
h) Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse
i) Klage til Datatilsynet

5.2 Vi gør opmærksom på, at du ikke kan udøve dine rettigheder, hvis det strider imod vores fortsatte behandling, hvis behandlingen er nødvendig for at opfylde lovkrav. Det samme gælder, hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser i det kontraktlige forhold med dig og vores forpligtelser i henhold til gældende lov.

5.3 Hvis du ønsker at rette henvendelse til os angående personoplysninger, vi har registreret og behandler om dig, bedes du skrive en e-mail til: info@nordicspecialhospital.dk. Du har ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, og til berigtigelse af eventuelle fejl i dataene. Du har endvidere, med forbehold for anden lovgivning og vores legitime interesser, mulighed for at begrænse vores brug af dine persondata og kan anmode om sletning af sådanne data.

5.4 Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine oplysninger, skal du rette henvendelse til Datatilsynet.

Overførsel af personoplysninger

6.1 Som en del af vores personaleadministration bruger vi fra tid til anden databehandlere til at hjælpe med databehandlingen. Disse databehandlere handler udelukkende i henhold til vores klare instrukser og påvirker ikke dine eller vores rettigheder med hensyn til persondata.

6.2 Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart, hvor tredjeparten selv kan bestemme, hvad disse data skal bruges til, medmindre det er nødvendigt for at opfylde lovkrav. Det kan eksempelvis være en kommune, et forsikringsselskab eller patientklagenævnet, embedslægen, lovpligtig indberetning til databaser, LPR, Cancerregistret og lignende. Enhver videregivelse vil være betinget af lovkrav eller samtykke fra dig, og der vil alene blive videregivet relevante og nødvendige oplysninger.

6.3 Dine persondata videregives, opbevares og behandles ikke af os eller vores databehandlere i tredjelande eller af internationale organisationer.

Sletning

7.1 Vi behandler dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet og gældende lov. Som udgangspunkt behandler vi således samtlige af dine oplysninger, så længe vores samarbejde består og så længe lovgivningen kræver, at vi skal.

7.2 Efter samarbejdets ophør gemmer vi dine persondata af helbredsmæssige karakter i mindst ti år i henhold til Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Data til brug for regnskabsmæssig behandling slettes efter fem år. Hvis der er en verserende sag, som involverer dine persondata, sletter vi oplysningerne tidligst, når der er en endelig afgørelse på sagen.

GDPR-kontakt

E-mail: info@nordicspecialhospital.dk

Persondatapolitik Nordic Specialhospital